Адреса: ул. Васил Главинов бб, 2000 Штип, Р.С.Македонија

Телефон / Факс: 032-380-343

lokacija-google-maps

Еколошко опкружување на училиштето:

(за GMT - временска зона)

Општо за училиштето

Оваа учебна година во училиштето се запишани 1213 ученици распределени во 72 паралелки во редовна настава и 34 ученици во посебните паралелки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

Наставата се изведува на македонски јазик, а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик од 1-во до 9-то одд., Германски јазик и Француски јазик од 6-то до 9-то одделение.