;

РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ON-LINE ЧАСОВИТЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

1. Реализација на наставата (поради прекинот од корона-вирусoт т.н. COVID19) е преку Интернет

 2. Часовите се држат според редовниот распоред, ако тоа е изводливо (зависно од домашните услови на наставникот и учениците, техничка исправност на компјутерот, Интернет-конекција,...)

 3. Ako наставата не може да се реализира според редовниот временски термин, се поместува во реални рамки, во договор на релација предметен наставник - одделенски раководител - родител.

 4. Дополнителни и додатни часови се закажуваат според потребите, барањата, интересот и условите во кои се одвива наставата.

ВЕЖБАМЕ НИЕ, ВЕЖБАЈТЕ И ВИЕ е мотото на првиот онлајн LIVE час 

Часот се одржа од страна на Активот на подагози по ФЗО од ООУ „Ванчо Прке“ - Штип 🤸‍♀️🤸‍♂️по програма од Забавен училишен спорт.Часот беше наменет за сите ученици од 1 до 3 одд. од ООУ „Ванчо Прке“ - Штип и за Големите групи од ОЈУДГ „Астибо“ - Штип, но и за оние кои сакаат да бидат активни и да спортуваат. 🏃‍♂️🏃‍♀️ Беа поканети сите кои сакаат да се вклучат во живо во сабота (9.5.2020 г.) во 12 ч. на Фејсбук профилот на училиштето Ванчо Прке. ⏰ Часот беше спортување и забавување, а реквизитите што беа потребни ги имате дома: шишенца, перници, играчки, кофи, чорапчиња, топки, јаже, марами, крпи. ⚽️🏀🏐
Одговорен наставник: Методи Петров 👨‍💻
Асистенти: Звонко Рунчев, Кристијан Костов и Александар Берков.

 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА, ПРЕДМЕТИ И ДАТУМИ
Стручна служба

Посебни паралелки
Одделенска настава во редовните паралелки I одд. II одд. III одд. IV одд. V одд.

Предметна настава во редовните паралелки одделение

Македонски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Англиски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Германски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Француски ј.

VI одд.   VIII  одд. IX  одд.

Математика

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Историја

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Природни науки

VI одд.

Географија

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Биологија

   VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Информатика

VI одд.  VII одд.

Етика на религиите

VI одд.

Етика

   VII одд.

Хемија

    VIII  одд. IX  одд.

Физика

    VIII  одд. IX  одд.
Граѓанско образование     VIII  одд. IX  одд.

Иновации

  IX  одд.

Изборен спорт

   VII одд.

Техничко обр.

VI одд.   VIII  одд.  

Ликовно обр.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Музичко обр.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Физичко и здрав.образование

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Проекти од информатика

  IX  одд.

Проекти од ликовна уметност

IX  одд.

Документите од Министерствата или од Директорот на училиштето се :
1. Одлука за прекин на наставата
2. Известување за прекин на наставата
3. Одлука од 15-та седница
4. Одлука од 16-та седница
5. Одлука од 25-та седница
6. Календар за активности во училиштето
7. Упатсво од МОН за Одделенски и Наставнички совет
8. План за наставата со далечинско учење