;

 

РАСПОРЕД ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА

 ВО СЕГАШНИТЕ КРИЗНИ УСЛОВИ

- по училници

- временски термини за далечинско учење (преку Интернет)

Одлука од 23-11-2020 за промена на временските термини за часовите

централната зграда и ПУ Ново Село

- за настава со физичко присуство

централната зграда   ( I,  II  и  III одд.)

подрачните училишта и

посебните паралелки

- по предмети и паралелки за предметна настава

- за додатна и дополнителна настава

 (Дополнителни и додатни часови се закажуваат според објавените термини или потребите, барањата, интересот и условите во кои се одвива наставата.)

- временски термини за контакти родител - наставник

 

Организирана храна во училиштето:           

1. Барање од Агенцијата за храна и ветеринарство за соработка    

2. Известување од МОН за доставен прирачник за храна                 

3. Прирачник за правила при органиирана исхрана во училиштата

ПРАВИЛА ШТО МОРА ДА СЕ ПОЧИТУВААТ ВО УЧИЛИШТЕТО

Заштита на ученик-жртва од насилство, злоупотреба и занемарување


1. Реализација на наставата (поради прекинот од корона-вирусoт т.н. COVID19) ќе започне на 01.10.20202. Часовите се држат според редовниот распоред, ако тоа е изводливо (зависно од услови на наставникот и учениците, техничка исправност на компјутерот, Интернет-конекција,...)

 3. Ako наставата не може да се реализира според редовниот временски термин (заради технички пречки), се поместува во реални рамки, во договор на релација предметен наставник - одделенски раководител - родител.

Документите од Министерствoтo или од Директорот на училиштето се :

 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА, ПРЕДМЕТИ И ДАТУМИ
Стручна служба

Посебни паралелки
Одделенска настава во редовните паралелки I одд. II одд. III одд. IV одд. V одд.

Предметна настава во редовните паралелки одделение

Македонски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Англиски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Германски ј.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Француски ј.

VI одд.   VIII  одд. IX  одд.

Математика

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Историја

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Природни науки

VI одд.

Географија

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Биологија

   VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Информатика

VI одд.  VII одд.  

Етика на религиите

VI одд.

Етика

   VII одд.  

Хемија

    VIII  одд. IX  одд.

Физика

    VIII  одд. IX  одд.
Граѓанско образование     VIII  одд. IX  одд.

Иновации

    IX  одд.

Изборен спорт

   VII одд.  

Техничко обр.

VI одд.   VIII  одд.  

Ликовно обр.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Музичко обр.

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Физичко и здрав.образование

VI одд.  VII одд. VIII  одд. IX  одд.

Проекти од информатика

    IX  одд.

Проекти од ликовна уметност

IX  одд.